ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ

December5, 2021
by Admin

2021-22ನೇ  ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು

Circulars