ಆತ್ಮೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ

December24, 2021
by Admin

75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ 01.01 .20 22ರಿಂದ 07.02 .2022 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕುರಿತು.

Circulars, Uncategorized