ಆತ್ಮೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ

December24, 2021
by Admin

Virtual Labs far teaching and learning’ ವಿಷಯವಾಗಿ 27 .12 .2021 ರಿಂದ 31 .12 .2021 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು

Circulars, Uncategorized