ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ

November15, 2021
by Admin
2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು
Circulars, Uncategorized