ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ,

November4, 2021
by Admin

In the List  ಕಾಲೇಜುಗಳ  ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು  ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು SATS PORTAL ನಲ್ಲಿ ಇಂದೇ  ನಮೂದಿಸಲು  ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೇಶ  ಪಡೆಯದೇ  ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ  ಹೆಸರಿ  ಮುಂದೆ  NAD  ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಂದೇ  ಕ್ರಮ  ಕೈಗೊಳ್ಳಲು  ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

                                                                                                                                ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

Circulars