ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SATs portal ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ