ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ,

March18, 2021
by Admin

 ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ಹಾಜರಾತಿ ಕುರಿತು ಇಲಾಖೆಯ SATS Portal ನಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ  ಕಛೇರಿಯ E-mail Id ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

 

 

Important Notice