2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SATS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು.