ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡು,ಇದುವರೆಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿ (ADMISSION STATUS) ಅಪಡೇಟ್ ಮಾಡದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ