2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ I st ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ SATS Portal ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು.