2018-19 ಮತ್ತು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1st ಪಿಯುಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.