ಫ಼್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಫ಼್ರೆಂಚ್ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.