ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ.

September26, 2020
by Admin

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ. ಯು.ಸಿ. 2020ರ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆದೇಶ ತಲುಪಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಸದರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ  ತಿಳಿಸಿದೆ. Covid-19 ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ  ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೊರಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ,

Important Notice