Regd: Change of College (COC)

August16, 2020
by Admin

ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ,
ಕಾಲೇಜು ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಷಯ ಬದಲಾವಣೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು

Circulars