ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 8-06-2020ರೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

June3, 2020
by Admin

Download the Excel Format provided in below link:

DISABILITY STUDENTS INFORMATION FORMAT

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 8-06-2020ರೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Important Notice