2019-20ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಮತ್ತು 2020-21ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು