ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ,

February10, 2020
by Admin

2019-20ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

 FRENCH VIVA                                                  FORMAT-D

LIST OF CENTRES AND TAGGEGED ON COLLEGES

SL. NO.

CENTRE

CODE

NAME OF THE CENTRE AND TAGGED ON COLLEGES CODE NUMBER OF STUDENTS STUDENTS STRENGTH IN THE CENTRE

DATE OF EXAMINATION

1 FV-001 JYOTHINIVAS PU COLL

AS-009 

105 124 20/2, 21/2 & 22/2
  A NTR PU COLLEGE     AS-987             18
  B SVR PU COLLEGE AS-560

01

2 FV-002 CHRIST PU AS-040  315             327 17/2, 18/2 & 19/2
  A NARAYANA PU, HSR LAYOUT AS-956 12
3 FV-003 NEW HORIZON PU AS-083 45

113

17/2, 18/2 & 19/2
  A NEW BALDWIN PU AS-495  21
  B SSR PU COLLEGE AS-628  01
  C INDUS VALLEY AS-845 15
  D GARDEN CITY PU COLLEGE AS-883 04
  E NCP PU COLLEGE AS-921 19
  F BASE PU COLLEGE AS-936 01
  G NARAYANA PU, MANDUR ROAD AS-949 06
4 FV-004 BISHOP COTTON PU COLLEGE       AS-115

53

53 20/2
5 FV-005 CATHEDRAL PU      AS-140               58             58                   21/2
6 FV-006 BALDWIN PU COLLEGE AS-151  39 39

19/2

7 FV-007 SRI KUMARAN’S      AS-165             48 73 18/2 & 19/2
  A DAYANANDA PU COLLEGE   AS-004             15
  B JAIN PU COLLEGE, RR NAGAR AS-666 03
  C VEDANTHA PU COLLEGE AS-807 01
  D SADHANA PU COLLEGE AS-847 03
  E KINGDOM PU COLLEGE AS-904 03
8 FV-008 BALDWIN GIRLS PU AS-174  49

49

18/2

9 FV-009 SURANA PU AS-263  28

35

21/2

  A SBM JAIN, VV PURAM AS-183  01
  B V. COMP. PU AS-294 05
  C NARAYANA PU, JP NAGAR AS-715  01
10 FV-010 ST.FRANCIS, KORAM. AS-343 88 174 17/2, 18/2 & 19/2
  A KRUPANIDHI PU COLLEGE AS-153 23
  B PRIMUS PU COLLEGE AS-622 34
  C NARAYANA PU, BELLANDUR AS-673 13
  D ST. JEROME PU AS-725 15
  E AMC BROOKLYN AS-849 01
11 FV-011 CHRIST RES. PU COLLEGE AS-431 56 56 20/2
12 FV-012 PRESIDENCY PU COLLEGE AS-476 24 37 20/2
  A JAIN PU COLL., 9TH BLOCK AS-652 12
  B NOBLE PU COLLEGE AS-939 01
13 FV-013 JNANASWEEKAR PU COLLEGE AS-599 33 104 17/2 & 18/2
  A DEEKSHA CFL PU AS-418  70
  B SURANA PU KENGERI AS-691 01
14 FV-014 MIRANDA PU COLLEGE AS-169 24 120 20/2, 21/2 & 22/2
  A NARAYANA PU, KUNDL. AS-714 01
  B GOPALAN PU COLLEGE AS-752 06
  C CMR PU COLL AS-781 35
  D KRUPANIDHI RES. PU AS-536 13
  E CAMBRIDGE PU COLLEGE AS-453 24
  F WHITEFIELD GLOBAL PU COLLEGE AS-832 17
15 FV-015 ST. FRANCIS SALES PU COLLEGE AS-421 32 100 20/2 & 21/2
  A CHRIST ACADEMY AS-831 42
  B ROYALE CONCORDE AS860 26

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ    ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ನಾಗನೂರು  (9449446644) ರವರನ್ನು   ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

 

ಸಹಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪ ಪೂ ಶಿ ಇ,

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ.

Important Notice