ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ,

February10, 2020
by Admin

2019-20ರ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

 FRENCH VIVA                                                  FORMAT-D

LIST OF CENTRES AND TAGGEGED ON COLLEGES

SL. NO.

CENTRE

CODE

NAME OF THE CENTRE AND TAGGED ON COLLEGESCODENUMBER OF STUDENTSSTUDENTS STRENGTH IN THE CENTRE

DATE OF EXAMINATION

1FV-001JYOTHINIVAS PU COLL

AS-009 

10512420/2, 21/2 & 22/2
 ANTR PU COLLEGE AS-987 18
 BSVR PU COLLEGEAS-560

01

2FV-002CHRIST PUAS-040 315 32717/2, 18/2 & 19/2
 ANARAYANA PU, HSR LAYOUT AS-95612
3FV-003NEW HORIZON PUAS-08345

113

17/2, 18/2 & 19/2
 ANEW BALDWIN PUAS-495 21
 BSSR PU COLLEGEAS-628 01
 CINDUS VALLEYAS-84515
 DGARDEN CITY PU COLLEGEAS-88304
 ENCP PU COLLEGEAS-92119
 FBASE PU COLLEGEAS-93601
 GNARAYANA PU, MANDUR ROAD AS-94906
4FV-004BISHOP COTTON PU COLLEGE AS-115

53

5320/2
5FV-005CATHEDRAL PU AS-140  58 58 21/2
6FV-006BALDWIN PU COLLEGEAS-151 3939

19/2

7FV-007SRI KUMARAN’S AS-165  487318/2 & 19/2
 ADAYANANDA PU COLLEGE AS-004 15
 BJAIN PU COLLEGE, RR NAGARAS-66603
 CVEDANTHA PU COLLEGEAS-80701
 DSADHANA PU COLLEGEAS-84703
 EKINGDOM PU COLLEGEAS-90403
8FV-008BALDWIN GIRLS PUAS-174 49

49

18/2

9FV-009SURANA PUAS-263 28

35

21/2

 ASBM JAIN, VV PURAMAS-183 01
 BV. COMP. PUAS-29405
 CNARAYANA PU, JP NAGARAS-715 01
10FV-010ST.FRANCIS, KORAM.AS-3438817417/2, 18/2 & 19/2
 AKRUPANIDHI PU COLLEGEAS-15323
 BPRIMUS PU COLLEGEAS-62234
 CNARAYANA PU, BELLANDURAS-67313
 DST. JEROME PUAS-72515
 EAMC BROOKLYNAS-84901
11FV-011CHRIST RES. PU COLLEGEAS-431565620/2
12FV-012PRESIDENCY PU COLLEGEAS-476243720/2
 AJAIN PU COLL., 9TH BLOCKAS-65212
 BNOBLE PU COLLEGEAS-93901
13FV-013JNANASWEEKAR PU COLLEGEAS-5993310417/2 & 18/2
 ADEEKSHA CFL PUAS-418 70
 BSURANA PU KENGERIAS-69101
14FV-014MIRANDA PU COLLEGEAS-1692412020/2, 21/2 & 22/2
 ANARAYANA PU, KUNDL.AS-71401
 BGOPALAN PU COLLEGEAS-75206
 CCMR PU COLLAS-78135
 DKRUPANIDHI RES. PUAS-53613
 ECAMBRIDGE PU COLLEGEAS-45324
 FWHITEFIELD GLOBAL PU COLLEGEAS-83217
15FV-015ST. FRANCIS SALES PU COLLEGEAS-4213210020/2 & 21/2
 ACHRIST ACADEMYAS-83142
 BROYALE CONCORDEAS86026

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ನಾಗನೂರು  (9449446644) ರವರನ್ನು   ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

 

ಸಹಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಪ ಪೂ ಶಿ ಇ,

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ.

Important Notice