2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು

January31, 2020
by Admin

ದಿನಾಂಕ 28-01-2020ರ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ  bspucpa.com /suvidya ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

AS-031AS-090AS-093AS-106
AS-110AS-111AS-126AS-137
AS-148AS-161AS-221AS-233
AS-300AS-321AS-454AS-455
AS-524AS-547AS-548***

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಲ್ಲವಾದ್ದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ವರದಿಯೆಂದು ಇಂದೇ ಸಂಜೆ-5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ  ಈ ಕಛೇರಿಯ ಮೇಲ್ ಐಡಿ : [email protected] ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆಗುಹೊಗುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ,

Important Notice