ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ

January30, 2020
by Admin

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-02-2020ರೊಳಗಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ  ಈ ಕಛೇರಿಯ ಮೇಲ್ ಐಡಿ : [email protected] ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

Important Notice