ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪೊರ್ಟಲ್ (N S P ) ನಲ್ಲಿಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ( S.S P ) ಪುನಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.