ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ.

January10, 2020
by Admin

ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ

                                                                                                                                                                                           ದಿನಾಂಕ: 10-01-2020

ದಿನಾಂಕ 14-01-2020 (ಮಂಗಳವಾರ) ರಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ-3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಪ್ಪದೇ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ

Important Notice