ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ.

January16, 2020
by Admin

            ದಿನಾಂಕ 17-01-2020 (ಶುಕ್ರವಾರ) ರಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ  ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ-2.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಕರ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಂತರ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ದಿನಾಂಕ: 16-01-2020  ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ

ಸಹಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ.

Important Notice